บริการรับให้คำปรึกษา

บริการรับให้ปรึกษา

G TAKL  บริการรับให้คำปรึกษา สำหรับองค์ที่เริ่มดำเนินธุรกิจ หรือองค์กรที่ดำธุรกิจมาแล้วแต่ประสบกับปัญหาด้านบริหารจัดการภายในองค์กรของแต่ในละหน่วยงาน รวมถึงปัญหาด้านการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงรับให้บริการด้านการบริหารจัดการงานคลังสินค้าและจัดส่งทั้งระบบรวมถึง และการให้บริการ Oucsource ในด้านต่างๆ

บริการรับให้คำปรึกษาด้านคลังสินค้า

     บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดระบบ วางระบบการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า การรับ  การจ่าย การจัดเก็บ การทำ CYCLE COUNT การตรวจนับสินค้าประจำปี สินค้าที่มีปัญหา เช่น สินค้าเคลม สินค้ารอการตรวจสอบ สินค้ารับคืน สินค้าไม่เคลื่อนไหว รวมถึงการจัดเตรียมเอกสาร และสร้างฟอร์มเอกสารสำหรับงานคลังสินค้า และรายงานต่างๆ รวมถึงตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน (KPI) และการบริหารจัดการงานคลังสินค้าทั้งระบบ ตรงตามระบบ ISO

บริการรับให้คำปรึกษาด้านการจัดส่งสินค้า

     บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดระบบ วางระบบการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนการจัดทำรายงานค่าใช้จ่าย การควบคุม การจัดสายรถ การจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ และตัวชี้วัดเพื่อให้ตรงตามระบบ ISO

บริการรับให้คำปรึกษาในการจัดการวางระบบโครงสร้างองค์กร

      บริการให้คำปรึกษาในการจัดการวางระบบโครงสร้างองค์กรในแต่ละหน่วยงาน ได้แก่  การเงิน บัญชี จัดซื้อ บุคคล การขาย คลังสินค้า จัดส่ง ฝ่ายผลิต ธุรการรวมถึงจัดทำฟอร์เอกสารของแต่ละหน่วยงานในการนำไปใช้ และตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน (KPI)

บริการรับให้คำปรึกษาด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบ ISO

     บริการให้คำปรึกษาสำหรับองค์กรที่ต้องการเตรียมความพร้อมเข้าระบบ ISO และยื่นขอ ISO โดยเป็นการเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร การจัดทำฟอร์มเอกสาร การจัดทำตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน ( KPI ) แนวทางในการเขียนเอกสาร

บริการรับให้คำปรึกษาด้านการจัดการองค์กรให้สู่คุณภาพ

     บริการให้คำปรึกษาสำหรับองค์กรที่ต้องสู่คุณภาพ ด้วยการจัดทำ QCC, KAIZEN  รวมถึงแนวทางในการนำเครื่องมือต่างๆมาใช้ และวิธีการใช้ที่ถูกต้อง (Quality Tools)

 

*********