In-house Training

** พิเศษ **

       จี ทอล์ค ยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่านทั้งกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่หากท่านมีบุคลากรที่ต้องการฝึกอบรมเพียง  5  ท่านขึ้นไปทางสถาบันยินดีให้ที่บริการจัดฝึกอบรมให้กับองค์กรของท่านได้ตามหัวข้อส่วนงานที่ท่านต้องการพัฒนาฝึกอบรมภายใต้งบประมาณของท่าน

การพัฒนาบุคคลากร

 • การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ
 • การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาคนให้ทำงานอย่างประสิทธิภาพ
 • หัวหน้างานกับการบริหารงานและบริหารคนในยุคปัจจุบัน
 • การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างานที่ดี
 • การเตรียมความพร้อมในการเป็นพนักงานที่ดีในการปฏิบัติงานภายในองค์กร  (สำหรับพนักงานเข้าใหม่ครึ่งวันและเต็มวัน)

โลจิสติกส์

 • การบริหารจัดการงานคลังสินค้าและการปฏิบัติงานในคลังสินค้ากับการตรวจนับสินค้าประจำปี
 • การบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
 • การให้บริการที่ดีสำหรับพนักงานขนส่งสินค้า  (หลักสูตรครึ่งวัน และเต็มวัน)
 • การพัฒนาทักษะพนักงานคลังสินค้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  (หลักสูตรครึ่งวัน และเต็มวัน)
 • หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาคุณภาพ

 • การเตรียมความเพื่อขอรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO 9001 : 2015
 • การปรับปรุงและพัฒนางานและการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • ทบทวนความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้งานและการขับรถ Fork Lift
 • Kaizen  (สำหรับองค์ที่เริ่มจัดทำ)
 • หลักสูตรอื่นๆ ตามความต้องการและวัตถุประสงค์องค์กร

 

หมายเหตุ : ทุกหลักสูตรทางสถาบันยินดีจัดอบรมสัมนาให้ ทั้งครึ่งวันและเต็มวัน พร้อมประกาศนียบัตรใบรับรอง (Certificate)

 

สถาบันยินดีปรับหลักสูตรให้ตรงกับงานที่ปฏิบัติหรือความต้องการของสถานประกอบการ/บริษัทของท่าน

ตามงบประมาณและวัตถุประสงค์ความต้องการของท่าน 

**** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาได้ที่ ****   

nonthapat1968@gmail.com