Public Training

มิถุนายน 2564

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ    ( วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 )

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ    ( วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

กรกฏาคม 2564

การบริหารจัดการควบคุมดูแลงานขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร    ( วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 )

การบริหารจัดการควบคุมดูแลงานขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร    ( วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

แนวทางในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าวัตถุดิบและคลังสินค้าสำเร็จรูป(FG)อย่างมีประสิทธิภาพ    ( วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564 )

แนวทางในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าวัตถุดิบและคลังสินค้าสำเร็จรูป(FG)อย่างมีประสิทธิภาพ    ( วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพ    ( วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 )

การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพ    ( วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

ISO 9001:2015 Understanding and Implementation (การทำความเข้าใจและการดำเนินการในระบบ ISO 9001:2015)

( วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 )

ISO 9001:2015 Understanding and Implementation (การทำความเข้าใจและการดำเนินการในระบบ ISO 9001:2015)

( วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

สิงหาคม 2564

แนวทางการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้สินค้าตรงตาม-Location-และอยู่ครบตรงตามระบบ    ( วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 )

แนวทางการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้สินค้าตรงตาม-Location-และอยู่ครบตรงตามระบบ    ( วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

ISO 9001:2015 Internal Audit (การตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด ISO 9001:2015)    ( วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 )

ISO 9001:2015 Internal Audit (การตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด ISO 9001:2015)    ( วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การสร้างวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรและการพัฒนาทักษะให้เป็นมืออาชีพ    ( วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 )

การสร้างวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรและการพัฒนาทักษะให้เป็นมืออาชีพ    ( วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การพัฒนาทักษะในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ    ( วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 )

การพัฒนาทักษะในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ    ( วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบISO-90012015    ( วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 )

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบISO-90012015    ( วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

กันยายน 2563

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ    ( วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 )

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ    ( วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

 ตุลาคม 2564

แนวทางการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้สินค้าตรงตาม-Location-และอยู่ครบตรงตามระบบ    ( วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 )

แนวทางการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้สินค้าตรงตาม-Location-และอยู่ครบตรงตามระบบ    ( วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพ    ( วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 )

การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพ    ( วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

พฤศจิกายน 2564

การพัฒนาทักษะในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ    ( วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 )

การพัฒนาทักษะในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ    ( วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การบริหารจัดการควบคุมดูแลงานขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร    ( วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 )

การบริหารจัดการควบคุมดูแลงานขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร    ( วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

ISO 9001:2015 Understanding and Implementation (การทำความเข้าใจและการดำเนินการในระบบ ISO 9001:2015)

( วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 )

ISO 9001:2015 Understanding and Implementation (การทำความเข้าใจและการดำเนินการในระบบ ISO 9001:2015)

( วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

แนวทางในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าวัตถุดิบและคลังสินค้าสำเร็จรูป(FG)อย่างมีประสิทธิภาพ    ( วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 )

แนวทางในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าวัตถุดิบและคลังสินค้าสำเร็จรูป(FG)อย่างมีประสิทธิภาพ    ( วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

ISO 9001:2015 Internal Audit (การตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด ISO 9001:2015)    ( วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 )

ISO 9001:2015 Internal Audit (การตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด ISO 9001:2015)    ( วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

ธันวาคม 2563