Public Training

พฤษภาคม 2562

            –

มิถุนายน 2562

         

กรกฎาคม 2562

         –

สิงหาคม 2562

         

กันยายน 2562

การสื่อสาร การประสานงาน การบริหารเวลาเพื่อพัฒนางานภายในองค์กร     ( 14 กันยายน 2562 )

การสื่อสาร การประสานงาน การบริหารเวลาเพื่อพัฒนางานภายในองค์กร     ( 14 กันยายน 2562 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน     ( 20 กันยายน 2562 )

การบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน     ( 20 กันยายน 2562 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การพัฒนาทักษะของพนักงานคลังสินค้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ     ( 30 กันยายน 2562 )

การพัฒนาทักษะของพนักงานคลังสินค้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ     ( 30 กันยายน 2562 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

ตุลาคม 2562

การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างาน     ( 12ตุลาคม 2562 )

การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างาน     ( 12ตุลาคม 2562 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

แนวทางในการออกแบบจัดทำฟอร์มเอกสารรายงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร     ( 26 ตุลาคม 2562 )

แนวทางในการออกแบบจัดทำฟอร์มเอกสารรายงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร     ( 26 ตุลาคม 2562 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูปFG/เทรดดิ้งTradingและการตรวจนับสินค้าปลายปี  ( 30 ตุลาคม 2562 )

การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูปFG/เทรดดิ้งTradingและการตรวจนับสินค้าปลายปี  ( 30 ตุลาคม 2562 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

พฤศจิกายน 2562

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ( 18 พฤศจิกายน 2562 )

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ( 18 พฤศจิกายน 2562 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การวางแผนในการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ     ( 23 พฤศจิกายน 2562 )

การวางแผนในการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ     ( 23 พฤศจิกายน 2562 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ     ( 30 พฤศจิกายน 2562 )

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ     ( 30 พฤศจิกายน 2562 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

ลงทีเบียนคลิกที่นี่

Please wait...

ธันวาคม 2562