Public Training

มกราคม 2563

การควบคุมการขนส่งสินค้า และการบริหารจัดเพื่อลดต้นทุน     ( 31 มกราคม 2563 )

การควบคุมการขนส่งสินค้า และการบริหารจัดเพื่อลดต้นทุน     ( 31 มกราคม 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

กุมภาพันธ์ 2563

            –

มีนาคม 2563

การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้า เพื่อลดต้นทุน     ( 14 มีนาคม 2563 )

การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้า เพื่อลดต้นทุน     ( 14 มีนาคม 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ     ( 21 มีนาคม 2563 )

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ     ( 21 มีนาคม 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่     ( 27 มีนาคม 2563 )

การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่     ( 27 มีนาคม 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานคลังสินค้า และการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย     ( 28 มีนาคม 2563 )

การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานคลังสินค้า และการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย     ( 28 มีนาคม 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

เมษายน 2563

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO9001:2015     ( 4 เมษายน 2563 )

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO9001:2015     ( 4 เมษายน 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การบริหารจัดการงานภายในคลังสินค้าสินค้าสำเร็จรูป(FG)เพื่อป้องกันสินค้าสูญหายและการตรวจนับสินค้าประจำปี     ( 24 เมษายน 2563 )

การบริหารจัดการงานภายในคลังสินค้าสินค้าสำเร็จรูป(FG)เพื่อป้องกันสินค้าสูญหายและการตรวจนับสินค้าประจำปี     ( 24 เมษายน 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

พฤษาคม 2563 

การควบคุมการขนส่งสินค้า และการบริหารจัดเพื่อลดต้นทุน    ( 22 พฤษภาคม 2563 )

การควบคุมการขนส่งสินค้า และการบริหารจัดเพื่อลดต้นทุน    ( 22 พฤษภาคม 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ    ( 30 พฤษภาคม 2563 )

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ    ( 30 พฤษภาคม 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

มิถุนายน 2562

การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่    ( 27 มิถุนายน 2563 )

การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่    ( 27 มิถุนายน 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

กรกฎาคม 2562   

การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานคลังสินค้า และการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย     ( 4 กรกฏาคม 2563 )

การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานคลังสินค้า และการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย     ( 4 กรกฏาคม 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้า เพื่อลดต้นทุน     ( 17 กรกฏาคม 2563 )

การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้า เพื่อลดต้นทุน     ( 17 กรกฏาคม 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO9001:2015     ( 18 กรกฏาคม 2563 )

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO9001:2015     ( 18 กรกฏาคม 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ     ( 25 กรกฏาคม 2563 )

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ     ( 25 กรกฏาคม 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

สิงหาคม 2562

การบริหารจัดการงานภายในคลังสินค้าสินค้าสำเร็จรูป(FG)เพื่อป้องกันสินค้าสูญหายและการตรวจนับสินค้าประจำปี     ( 1 สิงหาคม 2563 )

การบริหารจัดการงานภายในคลังสินค้าสินค้าสำเร็จรูป(FG)เพื่อป้องกันสินค้าสูญหายและการตรวจนับสินค้าประจำปี     ( 1 สิงหาคม 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การปรับปรุงและพัฒนางานที่ทำให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน     ( 15 สิงหาคม 2563 )

การปรับปรุงและพัฒนางานที่ทำให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน     ( 15 สิงหาคม 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

กันยายน 2562

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ    ( 26 กันยายน 2563 )

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ    ( 26 กันยายน 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

ตุลาคม 2562

การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่    ( 3 ตุลาคม 2563 )

การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่    ( 3 ตุลาคม 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การควบคุมการขนส่งสินค้า และการบริหารจัดเพื่อลดต้นทุน    ( 15 ตุลาคม 2563 )

การควบคุมการขนส่งสินค้า และการบริหารจัดเพื่อลดต้นทุน    ( 15 ตุลาคม 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ     ( 31 ตุลาคม 2563 )

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ     ( 31 ตุลาคม 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

พฤศจิกายน 2562

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO9001:2015     ( 7 พศจิกายน 2563 )

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO9001:2015     ( 7 พศจิกายน 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้า เพื่อลดต้นทุน     ( 20 พฤศจิกายน 2563 )

การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้า เพื่อลดต้นทุน     ( 20 พฤศจิกายน 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานคลังสินค้า และการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย     ( 21 พฤศจิกายน 2563 )

การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานคลังสินค้า และการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย     ( 21 พฤศจิกายน 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

การบริหารจัดการงานภายในคลังสินค้าสินค้าสำเร็จรูป(FG)เพื่อป้องกันสินค้าสูญหายและการตรวจนับสินค้าประจำปี     ( 28 พฤศจิกายน 2563 )

การบริหารจัดการงานภายในคลังสินค้าสินค้าสำเร็จรูป(FG)เพื่อป้องกันสินค้าสูญหายและการตรวจนับสินค้าประจำปี     ( 28 พฤศจิกายน 2563 )

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

         ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Please wait...

ธันวาคม 2562