Gallery

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 18 พศจิกายน 2562

Image 1 of 111

บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัด ( สาขา 1 และ 2) 9-10 กันยนาย 2562

Image 1 of 7

การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป(FG)/เทรดดิ้ง(Trading)การตรวจนับสินค้าปลายประจำปี 5 มิถุนายน 2562

Image 1 of 111