Walk Rally

  ** พิเศษ **

  G Talk รับจัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Walk Rally – Team Building

บริการจัดกิจกรรม Walk Rally-Team Building เพื่ออบรมสัมมนาพนักงานของท่านได้ประโยชน์คุ้มค่า ประทับใจ สนุกสนาน และบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กรร่วมกับการท่องเที่ยวประจำปี

กิจกรรม Walk Rally  : เป็นกิจกรรมกลุ่มทั้งกลุ่มเล็กและ กลุ่มใหญ่ ที่ดำเนินไปควบคู่ไปกับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยจัดให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร ภายใต้งบประมาณของท่าน กิจกรรมนี้จะเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำเอาทักษะ ศักภาพ ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ นำมาใช้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ กับกิจกรรมสันทนาการ ฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน พัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการทำงานเป็นทีม สานสัมพันธ์สร้างความสามัคคี  เรียนรู้กระบวนการสื่อสาร การประสานงาน การเสียสละ การเป็นผู้นำ และการเป็นผู้ตามรวามถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อนำไปใช้และพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 

กิจกรรม Walk Rally  : จัดแบบแบบกึ่งวิชาการ และแบบสันทนาการ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีส่วนร่วมและมีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และผสมผสานความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และมนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปลุกความคิด เกิดความมุ่งมั่นในการทำงาน และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน                                          

 

**** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาได้ที่ ****   

 

nonthapat1968@gmail.com  

Tel. 089-7990-890   Line : cock2511


 สถาบันยินดีปรับหลักสูตรให้ตรงกับงานที่ปฏิบัติหรือความต้องการของสถานประกอบการ/บริษัทของท่าน

ตามงบประมาณและวัตถุประสงค์ความต้องการของท่าน